جرائم پزشکی و صلاحیت محاکم

مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از: الف- ایجادموسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت ب- ایجاد موسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه ج- خودداری بیمارستانها ازپذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی د- و …… رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد مستندا به ماده (3) از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و

مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ سازمان نظام پزشکی

این سازمان بر اساس آیین نامه رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب 1384 به شکایات ناشی از تخلفات حرفه ای شاغلان حرفه پزشکی در موارد زیر رسیدگی می کند: 1.شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست یا نماینده قانونی 2. اعلام تخلف از مراجع قضایی و اداری 3. اعلام تخلف از طرف هیات مدیره ،شورایعالی و ریاست سازمان 4.شکایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 5. تخلفات مشهود که به نظر اعضای دادسرا و هیاتهای انتظامی پزشکی رسیده است 6. ارجاع از

مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ دادگاه انقلاب

قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334 موارد زیر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است: •دخالت در امور پزشکی و دارویی •خودداری از ارائه خدمات پزشکی •واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز •و بسیاری موارد دیگر

مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ دادگاه عمومی

در این دادگاهها میتوان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد.به عبارت دیگر هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاهها است. با این وجود از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسایل تخصصی محسوب می شود که نیاز به نظرات و دیدگاه کارشناسانه دارد قوه قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و

قوانین مربوط به جرائم پزشکی _ وکیل _ وکیل دادگستری

قوانینی که بر اساس آن جرایم پزشکی تعریف می شود و بر پایه همان می توان علیه مرتکب جرم پزشکی اعلام جرم کرد کدام است و به عبارت دیگر مبنای رسیدگی به جرایم پزشکی چه مواد و مبانی محسوب می شود ؟ مردم غالبا تصور می کنند : چون در اکثر موارد، پزشکان و بیمارستانها با گرفتن امضاء، امکان هرگونه تعقیب و بررسی را از بیمار و خانواده اش میگیرند. البته خوب است در چنین مواقعی از خدمات مشاوره حقوقی یک وکیل
banner r - مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ تعزیرات حکومتی

پربازدیدترین مطالب

اطلاعات تماس

ارسال پیام