ابطال شناسنامه موهوم

دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید

دادخواست ابطال شناسنامه چیست؟ شروع رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه می باشد و دادخواست فرم های چاپی مخصوصی مشتمل بر مشخصات خواهان، خوانده،وکیل اگر باشد، تعیین خواسته و بهای آن، آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد و ادله و وسایل اثبات کننده ادعای خواهان می باشد. در این مقاله به اختصار نکاتی در مورد ابطال شناسنامه بیان می شود. چه زمانی می توان درخواست باطل کردن شناسنامه را مطرح کرد؟ دعوای باطلی کردن شناسنامه قدیم و صدور شناسنامه جدید
banner r - دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید

پربازدیدترین مطالب

اطلاعات تماس

ارسال پیام